Statutul Asociatiei

ATENTIE: pagina aceasta este o ciorna. Persoanele interesate in elaborarea statutului ne pot contacta la adresa de mail manolebsilviu@yahoo.com 

Ultima actualizare a acestei pagini a fost facuta la data de 05 ianuarie 2011Propunem urmatoarea sigla
CAPITOLUL I

ARTICOLUL 1
Infiintare

1. S-a infiintat cu sediul in ..., Asociatia Nationala a Agriculturii biologice, numita pe scurt CULTAGRIBIO.
2. Asociatia este articulata in Asociatii judetene de producatori biologici si alte forme de reprezentare, la nivel judetean si regional, a producătorilor biologici.
3. La CULTAGRIBIO  adera subiectii indicati la art. 3.1 si 3.2 din prezentul Statut care  aplica  metoda de productie biologica dsciplinata de reg. CEE 2092/91 al Consiliului si modificarile sale precum si de reg. CE nr. 1804/99 al Consiliului.
4. Asociatia va functiona pana la 31 decembrie 2020 si poate fi prelungita prin rezolutia Adunării Generale.

ARTICOLUL 2
Obiective

1. CULTAGRIBIO are ca obiectiv:
- sa incurajeze dezvoltarea agriculturii biologice;
- reprezinta si ofera asistenta membrilor sai  la nivel national in relatiile cu Administratia Publica,  cu toate organizatiile  publice si private, nationale si internationale interesate in agricultura biologica pentru problemele de interes general corespunzatoare sectorului cu scopul de a contribui la formularea unei discipline unitare a productiilor si a pietei produselor agricole biologice;
- coordonează la nivel national activitatea membrilor si promoveaza infiintarea  de organisme asociative ale producatorilor biologici in vederea imbunatatirii productiei si comercializarii de produse ale agriculturii biologice.
2. Pentru urmarirea obiectivelor sociale, isi propune sa desfasoare toate activitatile conexe si instrumentale. In special, printre alte activitati, va putea:
a) sa participe in numele si in contul membrilor sai la programarea comunitara, nationala sau regionala a sectorului agriculturii biologice;
b) sa elaboreze si sa coordoneze programe de productie si de marketing pentru membrii sai;
c) sa stabileasca si sa aplice in ceea ce priveste proprii membrii, prin redactarea unui regulament intern, norme comune privind productia, prelucrarea si comercializarea produselor biologice, inclusiv prin stabilirea unor reguli disciplinare corespunzatoare care definesc caracteristicile de calitate ale produselor agriculturii biologice, verificand aplicarea corecta a acestora cu scopul de a tutela si valorifica productiile membrilor;
d) ofera asistenta membrilor in incheierea de  acorduri si contracte  pentru cesionarea, retragerea,  stocarea, prelucrarea, procesarea si diseminarea produselor pe piata, si pentru furnizarea de materii prime, echipamente, masini si alte mijloace de productie;
e) sa ofere membrilor informatii mai complete cu privire la produsele biologice; materii prime necesare pentru a adera la metoda biologica ca si posibilitatea de a intra pe piata inclusiv prin acorduri inter-profesionale de filiera;
f) sa produca si sa inregistreze o marca pentru productiile recunoscute biologice sau in conversie, provenite de la fermele asociate de producere si de prelucrare;
g) participa la conferinte, expozitii, initiative promotionale, recenzii  relevante  internationale, nationale si  interregionale;
h) sa promoveze, inclusiv ca editor, actiuni de informare si educatie alimentara privind produsele agriculturii biologice, activitati si perspective ale pietii agriculturii biologice, inclusiv prin utilizarea serviciilor de comunicatii prin Internet;
i) sa efectueze studii si cercetari privind agricultura biologica, precum si analize si prognoze econometrice in colaborare cu organizatii publice si private. Sa prezinte si sa gestioneze initiative, experimente, proiecte de dezvoltare chiar si in mediul formarii profesionale (licee agricole si facultati de agronomie), in probleme de interes supra-national, national sau inter-regional mereu cautand parteneri;
j) concesioneaza dreptul la logo-ul CULTAGRIBIO manifestarilor, initiativelor, produselor si tuturor activitatilor care contribuie la relansarea obiectivelor Asociatiei;
k) Acordarea de asistenta tehnica in ceea ce priveste cultivarea si prelucrarea implicate în metoda agriculturii biologice, inclusiv de formare pentru operatori si de a oferi servicii de consultanta tehnica membrilor. Plata serviciilor va fi aprobata de catre Consiliul Director seama de eforturile depuse pentru furnizarea de servicii in cauza;
l) furnizeaza, prin acorduri cu persoane, institutii sau organizatii publice sau private, toate eventualele servicii si asistenta necesara propriilor membri pentru aplicarea normativelor, programelor sau pentru a urma contractele in termenii definiti de catre Asociatie inclusiv activitatea de control si de certificare a produselor obtinute cu metoda biologica in sensul normativelor comunitare si nationale in vigoare.
m) desfasoara orice alta activitate care este compatibila cu scopurile prezentului Statut sau incredintata in mod explicit de catre membrii CULTAGRIBIO.
3. Adunarea generala, acolo unde considera ca este necesar, poate sa delege executarea operatiunilor cuprinse la punctele precedente, Asociatiilor Regionale.
4. CULTAGRIBIO nu are scop lucrativ. Este interzisa distribuirea, chiar si in mod indirect de instrumente avute in gestiune, fonduri, rezerve sau capital pe toata durata existentei Asociatiei cu exceptia cazurilor in care destinarea sau distribuirea sunt impuse de lege; aceste sume sunt folosite integral pentru realizarea scopurilor institutionale.

ARTICOLUL 3
Membri

1. Pot fi membri:
a) asociatii regionale sau judetene ale producatorilor care practica agricultura biologica;
b) cooperative, consortii ca si alte forme asociative ale producatorilor care desfasoara activitati in agricultura biologica;
c) asociatii de profil;
Membrii se obliga in momentul aderarii sa respecte Statutul, respectiv Regulamentul Intern.
2. Pot adera persoane fizice si / sau juridice care nu sunt producatori biologici dar care prin experienta dobandita si competentele profesionale pe care le au, in legatura directa cu scopurile Asociatiei Nationale, pot fi utile pentru realizarea obiectivelor sociale.

ARTICOLUL 4

1. La CULTAGRIBIO pot adera subiectii mentionati in art.3 din prezentul Statut care prezinta o cerere insotita de o copie a Propriului statut, adresata Adunarii Generale.
2. Pentru membrul colectiv se cere si hotararea organului competent care autorizeaza inaintarea cererii de a deveni membru al CULTAGRIBIO.
Aprobarea cererii de admitere ca membru al CULTAGRIBIO este hotarata de Consiliul Director. Este admis recurs la Colegiul de Disciplina, in decurs de 30 de zile de la primirea comunicarii de respingere.
3. Aderarea are o durata anuala si se considera reinnoita in mod tacit daca nu este anulata printr-o scrisoare recomandata trimisa cu cel putin 3 luni inainte de sfarsitul anului.

ARTICOLUL 5
Pierderea calitatii de membru

1. Apartenenta la CULTAGRIBIO inceteaza pe baza hotararii Consiliului Director ca urmare:
a) pierderea conditiilor prevazute pentru admitere;
b) neplata cotelor sociale;
c) excludere.
2. Asociatul poate reveni in orice moment respectand preavizul de 3 luni si plata contributiilor impuse prin asociare datorate perioadei respective. Pierderea calitatii de membru poate avea loc din proprie initiativa.
3. Excluderea este hotarata de Consiliul Director, cu majoritate de doua treimi, in cazul violarii Statutului si a hotararilor organelor delibrative (Adunarii Generale) sociale sau cand sunt aduse daune morale sau materiale Asociatiei. Subiectii care desfasoara activitati concurentiale sau impotriva intereselor Asociatiei sunt exclusi din aceasta.
4. Asociatul / membrul care s-a retras din Asociatie sau a fost exclus, nu poate cere returnarea contributiilor si nu mai are nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei. Incetarea calitatii de membru determina si decaderea din drepturi a delegatilor acestuia in organismele sociale.

ARTICOLUL 6
Obligatiile si drepturile membrilor

1. Membrii sunt obligati sa respecte obiectivele, Statutul si Regulamentul Intern, inclusiv hotararile ulterioare ale Asociatiei luate conform Statutului.
Ca regula generala, membrii trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:
a) sa participe la initiativele promovate de Asociatie;
b) sa nu desfasoare activitati in contradictie sau in concurenta cu activitatile desfasurate de Asociatie;
c) sa utilizeze marca specificata in art.2 lit.f in limitele prevazute in Regulamentul Intern.
2. In general, toti membrii au dreptul:
a) sa foloseasca serviciile de asistenta si sa beneficieze de activitatile desfasurate de Asociatie;
b) sa fie informat despre activitatile si documentele activitatii Asociatiei;
c) sa participe efectiv / activ la toate initiativele promovate de Asociatie;
d) sa utilizeze marca specificata in art.2 lit.f in limitele prevazute in Regulamentul Intern.
3. Consiliul Director poate, la cerere si cu conditia sa fie declarat sopul utilizarii, sa puna la dispozitia oricarui membru datele care se afla in posesia Asociatiei.
4. Consiliul Director poate sa puna la dispozitie datele pe care le detine chiar si catre terti cu conditia ca utilizarea or sa nu prejudicieze activitatea si interesele Asociatiei si ale membrilor sai.

ARTICOLUL 7
Cote sociale

1. Membrii agricultori biologici si aderentii trebuie sa achite cota sociala in momentul admiterii si a contributiilor asociative anuale, stabilite de Consiliul Director.
2. Cotele asociative sunt netransmisibile; acestea sunt diferentiate pentru membri prevazuti in art.3.1 si 3.2.

CAPITOLUL II
Organismele sociale

ARTICOLUL 8
Organisme sociale

Sunt organisme sociale ale CULTAGRIBIO:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Presedintele;
d) Colegiul de cenzori;
e) Colegiul de disciplina.

ARTICOLUL 9
Adunarea Generala

1. Adunarea Generala este constituita din:
a) Presedintii Asociatiilor, ale societatilor cooperative, a consortiilor si a altor organizatii aderente;
b) un membru desemnat de fiecare asociat mentionat in art.3.2 din prezentul Statut.
2. Adunarea Generala are urmatoarele sarcini:
a) Stabileste directivele generale de actiune ale CULTAGRIBIO;
b) alege membrii Consiliului Director, al Colegiului de disciplina ai ale Colegiului de Cenzori.
c) examineaza si aproba bilantul anului anterior si bugetul pentru anul in curs al Asociatiei prezentate de Consiliul Director, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an.
3. Adunarea Generala trebuie sa fie convocata de Presedinte cel putin o data pe an. In absenta Presedintelui, Adunarea Generala poate fi convocata de Consilierul cel mai in etate. Responsabilul Asociatiei desfasoara functia de secretar.
4. Toate hotararile Adunarii Generale sunt luate cu majoritate simpla de voturi ale celor prezenti, cu exceptia dispozitiilor in care Statutul prevede o alta majoritate.
5. Pentru hotarari privind modificari ale prezentului Statut este nevoie de votul favorabil a 3/5 din membrii Adunarii Generale.
6. Asociatii persoane juridice / Asociatii Societati cooperatiste sau alte organizatii prevazute in art. 3.1 din prezentul Statut au dreptul la un maxim de 3 voturi, un vot pentru 50 de inscrisi. Asociatii aderenti prevazuti in art.3.2 participa la Adunarile Generale doar cu dreptul de a lua parte la discutii.
7. Fiecare membru / asociat poate exercita votul prin delegare doar pentru un singur membru / asociat cu conditia ca cel care delega sa aiba dreptul la vot si ca delegarea sa fie facuta printr-un act scris.
8. Au dreptul la vot in Adunarea Generala toti membrii care sunt la zi cu plata cotei asociative.

ARTICOLUL 10
Consiliul Director

1. Asociatia este condusa de un Consiliu Director compus din minim 5 si pana la maxim 11 membri, alesi de Adunarea Generala dintre membrii prevazuti in art.3.1 prin vot secret, care reprezinta diferite / diverse realitati productive regionale. Consiliul Director este ales pentru o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului Director pot fi realesi.
2. Consiliul Director este convocat de Consilierul cel mai varstnic.
3. Consiliului Director ii sunt atribuite puteri ordinare si extraordinare de administrare a Asociatiei, cu exceptia celor care sunt atribuite, prin Statut ori prin lege, Adunarii Generale.
4. Consiliul Director are, mai ales, urmatoarele sarcini:
a. stabileste programul si activitatea asociatiei, respectand liniile aprobate de Adunarea Generala;
b. stabileste data de convocare a Adunarii Generale si organizeaza buna desfasurare a lucrarilor Adunarii Generale;
c. ia hatarari cu privire la cererile de admitere in Asociatie;
d. hotaraste cota de admitere ca si contributia anuala a asociatilor necesara pentru functionarea Asociatiei tinand cont pentru asociatii prevazuti in art.3.1 de valoarea productiei lor;
e. intocmeste bilantul anului incheiat si bilantul de cheltuieli pentru anul urmator al Asociatiei pentru a fi supuse spre aprobarea Adunarii Generale;
f. aproba tarifele pentru serviciile prevazute in art.2, lit.k din prezentul Statut;
g. ia hotarari asupra procedurilor disciplinare referitoare la asociati;
h. desemneaza reprezentantii Asociatiei de fiecare data cand se cere o reprezentare in organismele administrative si tehnice ca si in cazul acordurilor economice;
i. alege presedintele CULTAGRIBIO;
j. numeste Responsabilul Asociatiei. El intervine in adunarile Consiliului Director si exercita functia de secretar al Adunarii Generale si al Consiliului Director al Asociatiei. Consiliul Director poate sa incredinteze Responsabilului Asociatiei sarcini speciale si in functie de acestea sa-i delege utilizarea stampilei pentru anumite actiuni sau tipuri de actiuni;
k. pentru a indeplini obiectivele prevazute in art.2 si pentru a garanta desfasurarea activitatilor enumerate in acest articol, stabileste eventuale acorduri cu organizatii sau terti;
l. hotaraste asupra activitatilor ne-atribuite in mod explicit altor organe de catre prezentul Statut.
5. pentru validitatea adunarii Consiliului Director este necesara prezenta majoritatii membrilor. Consiliul hotaraste cu votul favorabil al majoritatii celor prezenti. In caz de paritate, prevaleaza votul presedintelui.
6. Consiliul Director poate admite participarea la intruniri a expertilor sau consultantilor cand prezenta lor este necesara pentru a cunoaste opinii care cer competente profesionale specializate.

ARTICOLUL 11
Presedintele

1. Presedintele este ales de Consiliul Director din randul membrilor acestuia.
2. El convoaca Adunarea Generala coordonandu-i activitatea. Este ales pentru 4 ani. Poate fi reales.
3. Presedintele are, cu toate efectele, reprezentanta legala si stampila CULTAGRIBIO. In gestionarea relatiilor cu Organizatii externe, subîntelese functiile de reprezentare, Presedintele poate, daca o considera necesar, sa fie asistat de unii membri ai Adunarii Generale si/sau de Responsabilul Asociatiei.
4. Presedintele reprezinta Asociatia chiar si la Tribunal;  este sarcina Presedintelui sa promoveze actiuni in fata autoritatii judiciare si administrative in toate fazele juridice si sa mandateze, pentru litigii, avocati. Presedintele, in cazul absentei sau incapacitatii cauzata de boala, este inlocuit de Consilierul cel mai in varsta.

ARTICOLUL 12
Asociatii regionale

Consiliul sprijina si incurajeaza infiintarea de asociatii regionale de producatori agricoli si de asociatii biologice pentru a promova o mai bună dezvoltare a activitatii CULTAGRIBIO. Asociatiile regionale si alte asociatii promoveaza initiative in domeniile lor de competenta, in colaborare cu Asociatia Nationala.

ARTICOLUL 13
Colegiul de cenzori

1. Colegiul de cenzori este compus din trei membri si doi supleanti. Acestia sunt numiti de catre Adunarea Generala, detin functia timp de patru ani si pot fi realesi.
2. Colegiul de cenzori verifica documentele contabile, asigura controlul conturilor, si prezinta   rapoarte pentru Consiliul de administratie, controleaza gestiunea adiministrativa a Asociatiei. Ei au dreptul sa participe la sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director.
3. Colegiul isi alege propriul preşedinte.

ARTICOLUL 14
Colegiul de disciplina

1. Colegiul de disciplina este organismul care lucreaza ca un colegiu pentru solutionarea amiabila a tuturor disputelor dintre membrii Asociatiei nationale privind respectarea Statutului si a Regulamentului Intern.
2. Este format din trei membri, unul cu functia de Presedinte si doi membri supleanti alesi de Adunarea Generala.
3. Membrii colegiului de disciplina detin functia timp de patru ani si pot fi realesi.
4. Colegiul se pronunta in termen de 15 zile de la primirea sesizarii si are urmatoarele activitati:
a. emite decizii interne in scopul de a reglementa activitatea de investigare si colectarea de probe;
b) emite decizii amiabile de fond pentru litigiile prezentate.
5. Ordinele si deciziile trebuie sa fie justificate si comunicate partilor de catre Presedintele consiliului director cu valoare executorie din momentul comuncarii.

TITLUL III
Patrimoniul comun

ARTICOLUL 15
Patrimoniul Asociatiei

1. Activele constau din:

a) bunurile care prin achizitii, donatii sau alte surse, care sunt sau intra in proprietatea Asociatiei;
b) contributiile platite de membri;
c) orice fonduri excedentare care rezulta din activitatile Asociatiei;
d) contributii in bani provenite de la organizatii sau persoane fizice.

ARTICOLUL 16
Exercitiul financiar

1. Activitatea Asociatiei este impartita in exercitiile financiare care incep la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.
2. Consiliul director va pregati situatiile financiare anuale si bugetul pentru anul următor pentru aprobarea de catre Adunarea Generala pana la 30 aprilie a fiecarui an. Planul de buget ramane depus la sediul Asociatiei.

TITLUL IV
Reguli diverse

ARTICOLUL 17
Activitati de informare

1. Consiliul director aproba un acord specific incheiat cu operatorul de servicii oferite prin intermediul internetului, pentru asigurarea bunei funcţionări.
2. Consiliul director va stabili care informatţii cu privire la activitatile Asociatiei si ce date ar trebui sa fie difuzate prin intermediul Internetului si modul in care acestea ar trebui sa fie returnate la operatorul de astfel de servicii in retea.

ARTICOLUL 18
Dizolvarea

1. Pentru dizolvarea Asociatiei CULTAGRIBIO este necesara o intrunire a Adunarii Generale cu prezenta a cel puţin trei sferturi dintre membrii sai si cu votul a cel putin doua treimi din cei prezenti.
2. Activele ramase de la lichidare nu pot fi distribuite actionarilor, ci trebuie sa fie acordate unei alte asociatii cu scopuri similare sau pentru utilitate publica.

TITLUL V
Dispozitii finale

ARTICOLUL 19

1. Statutele Asociatiilor Regionale se adopta in conformitate cu dispozitiile prezentului Statut.
2. Pentru chestiunile care nu intra sub incidenta prezentului Statut, va rugam sa consultati regulile din Codul Civil cu privire la asociatii, Regulamentele comunitare si legislatia naţionala in vigoare.
3. In cazul in care autoritatile publice cer o modificare a prezentului Statut, in cazul unei cereri depuse de catre Asociatie pentru recunoasterea juridica, Presedintele este autorizat sa faca modificarile mentionate mai sus, sa notifice prompt la administratia locala si / sau nationala, pentru a obtine Hotararea de aprobare a modificărilor la Statut.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu